افزایش تری در بدن

علل بسیار زیادی در طب ایرانی برایافزایش«تری» در بدن ذکر شده است اول، نداشتن تحرک است. حکما معتقد بودند که

بیش تر بخوانید